پرش لینک ها
رویکرد ITIL 4 به حاکمیت فناوری

رویکرد ITIL 4 به حاکمیت فناوری

سازمان‌ها همواره به دنبال ایجاد ارزش از طریق ارائه محصولات و خدمات به مشتریان و ذینفعان خود می‌باشند. فرایندهای سازمانی، ساختار سازمانی، سبک رهبری و … ابزارهایی به منظور تحقق مأموریت، اهداف و استراتژی‌های سازمانی می‌باشند و کمک می‌نمایند تا رضایت و ارزش مورد انتظار ذینفعان تأمین گردد.

در این میان حصول اطمینان از اجرای صحیح دستورالعمل‌ها مطابق با قوانین و الزامات بالادستی و نظارت بر عملکرد آن‌ها به منظور تحقق اهداف و ارزش‌های تبیین شده از جمله وظایف کلیدی در هریک از سازمان‌ها می‌باشد. این وظیفه کلیدی بر عهده حاکمیت سازمان است.

ITIL 4، حاکمیت (Governance) را به عنوان یکی از اجزاء سیستم ارزش خدمات معرفی می‌نماید. حاکمیت به معنای سیستمی است که یک سازمان به‌واسطه آن راهبری و کنترل می‌گردد تا از همسویی میان اقدامات و فعالیت‌های آن سازمان با ارزش مورد انتظار مشتریان اطمینان حاصل نماید. حاکمیت با اجرای فعالیت‌های ذیل در سازمان محقق می‌گردد.

مروری بر معرفی سیستم ارزش خدمات – ITIL4 SERVICE VALUE SYSTEM

 

رویکرد ITIL 4 به حاکمیت فناوری

ارزیـابی (Evaluate)

این فعالیت به معنای ارزیابی استراتژی‌ها، پورتفولیو و ارتباطات سازمان با سایر ذینفعان می‌باشد. بدنه حاکمیتی سازمان‌ها مسئولیت ارزیابی سازمان و فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با آن را در راستای تحقق ارزش مورد انتظار ذینفعان بر عهده دارد.

راهبـری (Direct)

بدنه حاکمیتی سازمان وظیفه بررسی و تأیید برنامه‌های لایه حاکمیتی و مدیریتی و تخصیص مسئولیت به منظور راهبری و پیاده‌سازی استراتژی‌ها و راهبردهای سازمانی را برعهده دارد. استراتژی‌ها، اولویت‌ها و مسیر حرکت سازمان در راستای تحقق ارزش‌های مورد انتظار ذینفعان را مشخص می‌نمایند.

مانیتـور (Monitor)

سومین فعالیت مرتبط با حوزه حاکمیت سازمان؛ مانیتور و کنترل عملکرد سازمان و محصولات و خدمات آن می‌باشد. در این بخش بدنه حاکمیتی سازمان اطمینان حاصل می‌نماید که کلیه فعالیت‌ها و اقدامات سازمان همسو با استراتژی‌ها و راهبردهای تعیین شده می‌باشد و سازمان در مسیر تحقق ارزش مورد انتظار ذینفعان همواره قدم بر‌می‌دارد.

منبع : دیجی وایز آکادمی