پرش لینک ها
ارتباط ITIL 4 با سایر استانداردها و متدلوژی‌ها

ارتباط ITIL 4 با سایر استانداردها و متدلوژی‌ها

ITIL 4 تحولی عظیم در حوزه فناوری اطلاعات محسوب می‌گردد. تحولی که آن را از نسخ قبلی خود متفاوت نموده است. ITIL 4 همچون چتری است که کلیه تحولات موجود در یک دهه گذشته را در برگرفته و کاملا با روندهای روز دنیا همسو و همراه می‌باشد. از جمله این تحولات و روندها، می‌توان به:

 • Lean
 • Agile Methods
 • DevOps
 • Digital Transformation
 • Customer Experience Management
 • Digital Technologies

اشاره نمود.

ارتباط ITIL 4 با سایر استانداردها و متدلوژی‌ها

رویکرد موجود در ITIL 4 تمرکز بر سیستم ارزش خدمات به معنای ارائه ارزش مورد انتظار به مشتریان می‌باشد. درحالی که رویکرد ITIL V3 تمرکز بر چرخه حیات خدمات بود. دستیابی به تفکر موجود در ITIL 4 مستلزم برخورداری از مشخصه‌های مختلفی است که نیازمندی‌های رسیدن به ارزش مورد انتظار مشتریان را محقق نماید. مشخصه‌های کلیدی که ITIL 4 برپایه آن‌ها ایجاد شده است به شرح ذیل می‌باشد.

Lean

اولین مشخصه کلیدی ITIL 4 استفاده از تفکر ناب یا همان Lean در مفاهیم خود می‌باشد. تفکری که در آن ارائه ارزش به مشتری مطابق با تقاضای مورد انتظار ایشان و به صفر رساندن نقایص موجود در محصولات به‌واسطه اجرای گام‌های اثربخش از جمله اصول توسعه آن می‌باشند.

DevOps

از جمله دیگر مشخصه‌های کلیدی در شکل‌گیری ITIL 4 وجود ارتباط با DevOps می‌باشد. در پی همین ارتباط توجه به فرهنگ سازمانی و ایجاد تغییر در فرهنگ سازمانی با هدف تحقق ارزش مورد انتظار مشتریان از المان‌های اصلی در مفاهیم ITIL 4 می‌باشد.

برگزاری دوره DevOps در دیجی وایز آکادمی

Agile Methods

ارتباط با سایر چهارچوب‌های مدیریتی همچون Agile از دیگر مشخصه‌های کلیدی ITIL 4 می‌باشد. ارتباطی که همواره ذهن توسعه‌دهندگان محصولات و خدمات فناوری اطلاعات را در سال‌های گذشته به خود مشغول کرده بود و چگونگی ایجاد این ارتباط در ITIL 4 تبیین گردید. در همین راستا و به منظور ایجاد شفافیت در نحوه ارتباط ITIL 4 با Agile، دوره آموزشی ITIL 4 Specialist HVIT نیز معرفی گردید.

Customer Experience Management

مدیریت تجربه مشتریان از دیگر مشخصه‌های کلیدی و تأثیرگذار در پیدایش ITIL 4 می‌باشد. رویکردی که در آن بهینه‌سازی تجربه مشتریان در راستای تحقق ارزش مورد انتظار ایشان به عنوان هدف اصلی بوده و مفاهیم مرتبط با آن در ITIL 4 تبیین شده است. باتوجه به اهمیت این موضوع در خلق ارزش مورد انتظار مشتریان دوره آموزشی ITIL 4 Specialist DSV در مجموعه دوره‌های آموزشی ITIL 4 معرفی گردید.

Digital Transformation

همسویی با تغییرات اکوسیستم کسب و کاری با عنوان عصر تحول دیجیتال از دیگر مشخصه‌های کلیدی ITIL 4 می‌باشد. براساس این مشخصه، نیازمندی‌ها به منظور بقای کسب و کارها در عصر تحول دیجیتال و راهکارهای لازم برای قرار گرفتن در اکو سیستم جدید توسط ITIL 4 تبیین می‌گردد. در همین راستا یکی از بال‌های ITIL 4 موضوع تحول دیجیتال می‌باشد که مجموعه دوره‌های آموزشی آن نیز شامل دو دوره با عنوان ITIL Strategic Leader معرفی شده است.

Digital Technologies

از جمله مشخصه‌های کلیدی ITIL 4 لزوم بکارگیری فناوری‌های نوظهور در عصر دیجیتال همچون AI، Machine learning، Blockchain و … می‌باشد تا براین اساس بتوان تغییرات اساسی در کسب و کارها ایجاد نمود و یا اینکه کسب و کاری جدید همسو با الزامات عصر دیجیتال راه‌اندازی نمود.

براین اساس ITIL 4 به عنوان سیستم ارزش خدمات و با رویکرد ارائه ارزش مطابق با تقاضا و نیازمندی مشتریان و همسو و همراه با روندها و تحولات موجود در دنیا همچون چتری که کلیه این موارد را پوشش می‌دهد، معرفی گردید. اجزاء اصلی ITIL 4 که در مقالات بعدی به جزئیات هریک از آن‌ها اشاره خواهیم کرد عبارتند از :

 • اصول راهنما (Guiding Principles)
 • حاکمیت (Governance)
 • زنجیره ارزش خدمات و جریان‌های ارزشی (Service Value chain and Value stream)
 • اقدامات (Practices)
 • بهبود مستمر (Continual Improvement)
 • چهار بُعد مدیریت خدمات (۴ Dimension of Service Management)

منبع : دیجی وایز آکادمی