پرش لینک ها
معرفی ساختار بهبود مستمر در ITIL 4

معرفی ساختار بهبود مستمر در ITIL 4

تمرکز ITIL 4 بر تحقق ارزش مطابق با نیازمندی‌ها و انتظارات مشتریان می‌باشد. سازمان‌ها به منظور حضور پایدار در مسیر تحقق ارزش مورد انتظار مشتریان می‌بایست ضمن بررسی وضعیت عملکرد خود به دنبال ایجاد بهبود مستمر در تمامی لایه‌های سازمان باشند. رویکرد بهبود مستمر به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم موجود در ITIL 4 می‌باشد که ردِ پای آن را می‌توان در اجزاء مختلف سیستم ارزش خدمات (SVS) مشاهده نمود.
بهبود مستمر عبارتست از بررسی وضعیت عملکرد سازمان به صورت مستمر و در تمامی لایه‌ها از استراتژی تا عملیات به منظور حصول اطمینان از تحقق ارزش مورد انتظار ذینفعان.

به حداکثر رساندن اثربخشی محصولات و خدمات نیازمند وجود رویکرد و تفکر بهبود مستمر در کلیه نفراتی است که در زنجیره ارائه آن محصول یا سرویس نقش دارند. بدین معنا که بهبود مستمر به عنوان یک وظیفه برای هریک از این نفرات محسوب می‌گردد.

برگزاری دوره ITIL4 Foundation در دیجی وایز آکادمی

بهبود مستمر از جمله مهمترین مفاهیم و رویکردهای موجود در ITIL 4 می‌باشد و بر همین اساس به جهت پشتیبانی از بکارگیری این مفهوم در تمامی لایه‌های سازمان، حضور آن را می‌توان در اجزاء مختلف ITIL 4 مشاهده نمود.

  • مدل بهبود مستمر ITIL به عنوان یکی از اجزاء اصلی سیستم ارزش خدمات با هدف آمادگی سازمان با یک رویکرد ساختار یافته به منظور پیاده‌سازی بهبود در سازمان
  • بهبود به عنوان یکی از فعالیت‌های زنجیره ارزش خدمات در قلب سیستم ارزش خدمات (SVS)
  • بهبود مستمر به عنوان یکی از اقدامات (Practices) معرفی شده در ITIL 4 با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های بهبود سازمان به‌صورت روزانه

و اما مدل بهبود مستمر ITIL کمک می‌نماید تا ابتکارات عمل (Initiatives) در حوزه بهبود شناسایی و عملیاتی گردند. این مدل شامل 7 گام می‌باشد.

معرفی ساختار بهبود مستمر در ITIL 4

گام اول

بررسی چشم انداز، مأموریت و اهداف سازمانی به منظور حصول اطمینان از همسویی تغییرات ناشی از بهبود مستمر با آن‌ها

گام دوم

بررسی وضعیت موجود و ایجاد خط مبنا

گام سوم

تعریف وضعیت بهینه به‌صورت کمی به منظور حرکت در جهت تحقق آن

گام چهارم

شناسایی برنامه بهبود با هدف تبیین چگونگی مراحل اجرای بهبود

گام پنجم

اجرای مراحل تعریف شده در برنامه بهبود

گام ششم

ارزیابی تحقق اهداف تعریف شده در گام سوم

گام هفتم

تبیین برنامه‌ای به منظور تکرار گام‌های فوق به صورت مستمر

منبع : دیجی وایز آکادمی