پرش لینک ها
معرفی زنجیره ارزش خدمات ITIL 4

معرفی زنجیره ارزش خدمات ITIL 4

زنجیره ارزش خدمات به عنوان قلب SVS می‌باشد و در حقیقت یک مدل عملیاتی قابل انعطاف برای ایجاد و مدیریت محصولات و خدمات دارای ارزش است. زنجیره ارزش خدمات از شش فعالیت تشکیل شده است که با بکارگیری آن‌ها می‌توان گام‌های تحقق ارزش مورد انتظار مشتریان در سازمان را به عنوان جریان‌های ارزشی (Value Stream) سازمان تعریف نمود.
ابزار تحقق ارزش مورد انتظار مشتریان در سازمان‌ها جریان‌های ارزشی تعریف شده در آن سازمان می‌باشند که باتوجه به نیازمندی و تقاضای مشتریان در شکل‌های متفاوتی تعریف می‌گردد. این شش فعالیت‌ها عبارتند از برنامه ریزی، بهبود، مشارکت، طراحی و انتقال، دریافت/ تولید و تحویل و پشتیبانی.

معرفی زنجیره ارزش خدمات ITIL 4

برنامه ریزی (Plan)

هدف از این فعالیت حصول اطمینان از درک چشم‌انداز، وضعیت فعلی و راهبردهای بهبود برای هریک از ابعاد مدیریت خدمات و کلیه محصولات و خدمات در سازمان می‌باشد. بکارگیری فعالیت برنامه‌ریزی کمک می‌نماید تا بتوان از همسویی نیازها و انتظارات ذینفعان با اهداف و استراتژی‌های سازمان اطمینان حاصل نمود.

بهبود (Improve)

هدف از این فعالیت حصول اطمینان از بهبود مستمر محصولات، خدمات و اقدامات (Practices) در کلیه گام‌های زنجیره ارزش در سازمان می‌باشد. بکارگیری این فعالیت در جریان‌های ارزشی سازمان به معنای تمرکز بر بهبود مستمر در هریک از فعالیت‌های مرتبط با آن در زنجیره ارزش می‌باشد. این فعالیت همچنین بر بهبود مستمر برای هریک از ابعاد مدیریت خدمات نیز تمرکز دارد.

مشارکت (Engage)

هدف از این فعالیت درک نیازمندی‌های ذینفعان به صورت مناسب، ایجاد شفافیت و برقراری تعامل و رابطه اثربخش و مستمر با کلیه ذینفعان می‌باشد. بکارگیری این فعالیت در جریان‌های ارزشی سازمان کمک می‌نماید تا بتوان نیازمندی‌ها و انتظارات ذینفعان را به‌واسطه تعامل با ایشان به درستی دریافت نمود.

برگزاری دوره ITIL4 Foundation در دیجی وایز آکادمی

طراحی و انتقال (Design & Transition)

هدف از این فعالیت حصول اطمینان از اینکه محصولات و خدمات سازمان مطابق با نیازمندی‌های فنی تعیین شده توسط ذینفعان و در زمان مشخص و با هزینه مورد انتظار آن‌ها ارائه می‌گردد.

دریافت/ تولید (Obtain / Build)

هدف از این فعالیت حصول اطمینان از اینکه اجزاء مختلف خدمات سازمان مطابق با انتظارات تبیین شده در فعالیت طراحی و انتقال، تولید شده و در دسترس ذینفعان قرار خواهد گرفت. این فعالیت می‌تواند به صورت برونسپاری و یا توسط تیم داخلی سازمان انجام گردد.

تحویل و پشتیبانی (Deliver & Support)

هدف از این فعالیت حصول اطمینان از تحویل و پشتیبانی از خدمات مطابق با انتظارات توافق شده با ذینفعان در فعالیت برنامه‌ریزی می‌باشد.

منبع : دیجی وایز آکادمی