پرش لینک ها
پروژه طراحی مدل عملیاتی دیجیتال

دیجی وایز، اولین پروژه طراحی مدل عملیاتی دیجیتال را برای بانک ملی ایران اجرا می‌نماید.

ديجى وايز پس از انجام موفقيت آميز پروژه طراحى نقشه راه تحول ديجيتال بانك ملى ايران، در گام بعدى و در راستاى تحقق اهداف و چشم انداز ديجيتال تبيين شده براى بانك، از مهر ١٣٩٩ طراحى مدل عملياتى ديجيتال را در بانك ملى ايران آغاز نموده است.

در اين پروژه، با استفاده از متدولوژى ديلويت در حوزه قابليت هاى ديجيتال مورد نياز در سازمان هاى ديجيتال و همچنين مدل هاى مرجع شركت هاى مطرح Accenture-Bain-Deloitte در حوزه مدل عملياتى، پارادايم ساختارى جديد بانك، طراحى جديد زنجيره ارزش بانك در حوزه هاى مختلف، استراتژى برون سپارى قابليت هاى ديجيتال و همچنين مدل حاكميت ديجيتال بانك تدوين مى شوند تا بانك ملي ايران بتواند مدل عملياتى مطلوب براى دستيابى به چشم انداز ديجيتال خود را داشته باشد.

مدل عملياتى تضمين كننده موفقيت نقشه راه تحول ديجيتال خواهد بود و اولين و مهمترين گام در فاز اجرايى پروژه هاى تحول ديجيتال مى باشد كه متاسفانه در اكثر پروژه هاى تدوين استراتژى و تحول در كشور، توجهى به اين گام نمى شود و استراتژى ها به احتمال زياد به شكست مى انجامند.

اميدواريم مديران سازمان هاى ايرانى به لزوم طراحى مدل عملياتى پس از تدوين استراتژى و نقشه راه توجه ويژه اى داشته باشند زيرا استراتژى بدون مدل عملياتى، قابليت اجرايى شدن مطلوب و موفق را در هيچ سازمانى نخواهد داشت.