سالانه آمارهای مختلفی درخصوص زیان‌های ناشی از اختلالات به وجود آمده در کسب و کارها و عدم تدوام آن به دلیل عدم دسترس‌پذیری خدمات، حوادث ایمنی و بهداشتی، عدم مهارت کافی نیروی انسانی، حملات سایبری و نقض اطلاعات، شرایط نامناسب جوی و … ارائه می‌گردد. در همین راستا مدیران و صاحبان کسب و کارها می‌بایست جهت حفظ ارزش آفرینی و تداوم‌کسب و کار، به دنبال ایجاد انعطاف‌پذیری در کسب و کار خویش باشند. انعطاف‌پذیری سازمان این قابلیت را به‌وجود می‌آورد تا ضمن شناسایی مخاطرات موجود در کسب و کار؛ راهکارهای مقابله و یا کاهش احتمال وقوع آن‌ها را مشخص نمایند و همچنین در زمان وقوع مخاطرات رویکرد موثری در مدیریت بحران داشته باشند.
براین اساس و در راستای افزایش توانمندی سازمان در پیشگیری و مقابله با مخاطرات مختلف، می‌بایست از تداوم کسب و کار به عنوان یک نظام جامع و ساختار یافته در قلب سازمان استفاده نمود.

از جمله مزایای به‌کارگیری مدیریت تداوم کسب و کار می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. افزایش سرعت بازیابی خدمات قابل ارائه به مشتریان
  2. افزایش ایمنی و مسئولیت پذیری کارکنان
  3. کاهش هزینه‌های ناشی از رخدادهای به وقوع پیوسته
  4. افزایش وفاداری مشتریان

خدمات دیجی وایز در حوزه Business Continuity Management

  • ارزیابی بلوغ مدیریت تداوم کسب و کار و ارائه نقشه‌راه
  • تدوین سیاست‌ها و طرح تداوم کسب و کار
  • تحلیل و طراحی برنامه تداوم کسب و کار
  • نظارت بر پیاده‌سازی برنامه تداوم کسب و کار
  • راهبری اخذ و تمدید گواهینامه استاندارد ISO 22301