بانک پارسیان

کارفرما: بانک پارسیان

 • حوزه همکاری: استراتژی فناوری اطلاعات
 • زمان اجرا: سال 98 و 99
شرح دستاوردهای همکاری

این پروژه با هدف تبیین استراتژی فناوری اطلاعات بانک پارسیان زیر نظر گروه داده‌پردازی پارسیان تعریف گردید. شرکت دانش آفرینان نیک اندیش به عنوان یکی از 5 جریان‌کاری تعریف شده در این پروژه با عنوان جریان‌کاری سازماندهی، مسئولیت تعریف اهداف فناوری اطلاعات، طراحی وضعیت مطلوب فرایندها، نیروی انسانی، ابزارها و استراتژی برونسپاری در حوزه فناوری اطلاعات را با تعامل با سایر جریان‌های کاری و همچنین مدیران و کارشناسان محترم بانک پارسیان برعهده داشت.

رویکرد مورد استفاده در این پروژه جهت ارزیابی وضعیت موجود و طراحی وضعیت مطلوب تمرکز بر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و در نظر گرفتن چهار بُعد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بوده است. شرکت دانش آفرینان نیک اندیش باتوجه به تجربه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و برتر مشاوره در دنیا از متدلوژی شرکت دیلویت در این پروژه استفاده نمود.

مهمترین دستاوردهای این پروژه عبارت است از:

 • شناسایی و تعریف چشم‌انداز و اهداف فناوری اطلاعات
 • تبیین استراتژی برونسپاری فناوری اطلاعات بانک پارسیان
 • طراحی وضعیت مطلوب فرایندهای فناوری اطلاعات در سطح کلان
 • ارائه پیشنهاد ساختار سازمانی مطلوب فناوری اطلاعات بانک پارسیان
 • طراحی مدل ارتباطی کلان ابزارهای مدیریت فناوری اطلاعات
 • ارائه سبد پروژه‌های تحول فناوری اطلاعات در حوزه سازماندهی همراستا با سایر جریان‌های کاری

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

 • 8روز
 • 14ساعت
 • 9دقیقه
 • 38ثانیه