کارفرما: شرکت افرانت

  • حوزه همکاری: آموزش و پیاده سازی ITIL و اخذ گواهینامه ISO/IEC 20000
  • زمان اجرا: سال ۹۵
شرح دستاوردهای همکاری

– برگزاری دوره های آموزشی متعدد در حوزه ITILV3.0 در سطح مدیران و کارشناسان
– طراحی و پیاده سازی فرایندها و الزامات ISO/IEC20000
– آماده سازی شرکت جهت اخذ گواهی نامه ISO/IEC20000

پروژه‌های مشابه