کارفرما: سازمان امور مالیاتی کشور

  • حوزه همکاری: استقرار ITIL
  • زمان اجرا: سال 97 و 98
شرح دستاوردهای همکاری

پروژه‌های مشابه