کارفرما: بانک ملی ایران

  • حوزه همکاری: تدوین مدل عملیاتی دیجیتال
  • زمان اجرا: سال 1399
شرح دستاوردهای همکاری

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه